Instytut Tomistyczny

Polska Bibliografia Tomistyczna

Results 1 - 50 of 709

Krajski Stanisław: Metoda analogii jako metoda poznania Boga w ujęciu ?Compendium theologiae? Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae R. 27: 1991 nr 2 s. 117?124. 

Kaczyński Edward: Etyka powinności czy etyka decyzji? Spór T. Stycznia z A. Krąpcem. Próba zrozumienia. Studia Theologica Varsaviensia R. 29: 1991 nr 2 s. 61?76.

S. 67?70: 2. Stanowisko tomistów na temat powinności i decyzji w etyce; s. 70?74: 3. Decyzja i powinność w nauce św. Tomasza.

Greniuk Franciszek: Neotomizm w teologii moralnej w ocenie magisterium Kościoła. Studia Theologica Varsaviensia R. 29: 1991 nr 2 s. 137?149.

S. 137?140: I. Uwagi wstępne; s. 140?142: II. Stanowisko Soboru Watykańskiego II; s. 142?144: III. Stanowisko Kongregacji Wychowania Katolickiego i KPK; s. 144: IV. Opinia Pawła VI; s. 145?148: V. Ocena Jana Pawła II; s. 148?149: VI. Uwagi końcowe.

Haldane John: Tomistyczne wcielenie MacIntyre'a: I co dalej? Przeł. Piotr Gutowski. Zeszyty Naukowe KUL R. 34: 1991 nr 3/4 s. 57?73.

Kaczyński Edward: La ?morale? dei tomisti deriva da quella di S. Tommaso? W: L?Uomo via della Chiesa. Studi in onore di Giovanni Paolo II. Massimo ? Milano 1991 s. 313?331.

Apel Karl-Otto: Semiotyka transcendentalna a prawda. Znaczenie konsensualnej teorii prawdy Peirce'a we współczesnej dyskusji na temat prawdy. Tłum. Jacek Rabus. Principia T. 4: 1991 s. 5?22.

S. 6?8: Aporie ontologiczno-metafizycznej korespondencyjnej teorii prawdy [między innymi omówienie Tomaszowej koncepcji prawdy].

W przypisie informacja: ?Jest to tekst referatu przedstawionego na konferencji poświęconej filozofii Peirce'a, która miała miejsce w Neapolu w 1990 roku?.

Krąpiec Mieczysław Albert: O rozumienie filozofii. (Dzieła, 14). Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991 ss. 320, [2].

Gogacz Mieczysław: Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki. Pallottinum, Warszawa 1991 ss. 183.

Punktem wyjścia rozważań autora jest metafizyka św. Tomasza z Akwinu.

Rec.: Andrzejuk Artur, Studia Philosophiae Christianae R. 29: 1993 nr 2 s. 168?169.

Rusecki Marian: Cud w myśli chrześcijańskiej. (Prace Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, 93). Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1991

s. 85?160: Augustyńska i tomistyczna interpretacja cudu w średniowieczu (I. Augustyńska interpretacja cudu. II. Świętego Tomasza rozumienie cudu. III. Niemożliwość nadużycia argumentu z cudu w tradycji tomistycznej); s. 212?280: Od interpretacji umiarkowanej ku absolutyzacji dowodu z cudu w tradycji tomistycznej i nauka Soboru Watykańskiego I.

Toż: wyd. 2 pt.: Cud w chrześcijaństwie. (Prace Wydziału Teologicznego, 115). Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996.

Gogacz Mieczysław: Tomistyczne określenie życia (według ?Sumy teologicznej? św. Tomasza). Gazeta Niedzielna R. 43: 1991 nr 3.

Toż w: Gogacz Mieczysław: Okruszyny. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1993 s. 99?103.

Gogacz Mieczysław: Dlaczego bronimy tomizmu. Gazeta Niedzielna R. 43: 1991 nr 20.

Toż: Pro Fide, Rege et Lege1992 nr 1 s. 30?31; w: Gogacz Mieczysław: Okruszyny. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1993 s. 22?26.

Bednarski Felix Adalbertus: La cultura della carit? internazionale. W: Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale. 4: Etica, Sociologia e Politica d'ispirazione tomistica. (Studi Tomistici, 43). Libreria Editrice Vaticana, Citt? del Vaticano 1991 s. 397?408.

Galarowicz Jan: Dlaczego oddalam się od tomizmu? W: Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny. Znak, Kraków 1991 s. 501?517.

Zebranie głównych zastrzeżeń Tischnera przeciw tomizmowi.

Kaczyński Edward: Abbiamo un solo tipo di ?etica? nelle opere di s. Tomasso? W: Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale. 4: Etica, Sociologia e Politica d'ispirazione tomistica. (Studi Tomistici, 43). Libreria Editrice Vaticana, Citt? del Vaticano 1991 s. 9?18.

Gogacz Mieczysław: Nie można dłużej milczeć. Słowo Powszechne R. 45: 1991 nr 279.

Polemika z artykułem J. Tischnera Życie wewnętrzne Boga (?ResPublica? 1991 nr 5).

Toż w: Wobec Boga i moralności. Praca zbior. Red. Bohdan Bejze. Civitas Christiana, Warszawa 1996 s. 287?294.

Górnicka-Kalinowska Joanna: Idea sumienia w filozofii moralnej. Instytut Filozofii. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991

s. 87?126: 4. Sumienie wobec metafizyki dobra i zła. 4.1. Model teoretyczny pierwszy: Tomasz z Akwinu, czyli droga sumienia do boskiej Opatrzności.

Toż: wyd. 1 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993; wyd. 2 Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.

Książka wydana w 1991 roku ukazała się w nakładzie 100 egz.

Górnicka Joanna: Sumienie i wola w filozofii moralnej św. Tomasza z Akwinu. Edukacja Filozoficzna Vol. 11: 1991 s. 39?52.

Wroczyński Krzysztof: Droits de l'homme dans la perspective thomiste. W: Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale. 4: Etica, Sociologia e Politica d'ispirazione tomistica. (Studi Tomistici, 43). Libreria Editrice Vaticana, Citt? del Vaticano 1991 s. 84?90.

Bednarski Feliks Wojciech: Wychowanie uczuć w świetle psychologii św. Tomasza z Akwinu. Duszpasterz Polski Zagranicą. Dział Kaznodziejski R. 42: 1991 cz. 1 nr 3 s. 277?339, cz. 2 nr 4 s. 407?462.

Ze wstępu autora: ?Niniejsza rozprawa stanowi osobistą przeróbkę mej książki, którą wydałem po włosku pod tytułem L?educazione dell?affettiv? alla luce della psicologia di s. Tommaso d?Aquino? (zob.).

Dec Ignacy: Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław ? Lublin 1991 ss. 450.

Toż: wyd. 2 pt. Transcendencja człowieka w przyrodzie. Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław 1994 ss. 287; wyd. 3 pt. Transcendencja człowieka w przyrodzie. Ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły, Papieski Wydział Teologiczny 2011, ss. 324.

Rec.: Kowalczyk Stanisław, Colloquium Salutis T. 21?22: 1989?1990 s. 241?244; Machnacz Jerzy, Ateneum Kapłańskie T. 159: 2012 s. 613?615.

Dec Ignacy: Filozofia w Polsce po II wojnie światowej (kierunki i ośrodki). Colloquium Salutis T. 23?24: 1991?1992 s. 343?356.

S. 349?351: 2. Filozofia tomistyczna ? tomizm.

Do tytułu przypis: ?Wykład wygłoszony na uniwersytecie w Mainz (RFN) w dniu 6.11.1990 r. w ramach 12. ?Grosser Polentag??.

Gilson Etienne: Niepożądany teolog [św. Tomasz]. Przeł. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel. Roczniki Filozoficzne T. 39?40: 1991?1992 z. 1 s. 43?56.

Tytuł oryginału: Un théologien malvenu (w: Gilson E., Les tribulations de Sophie, Paris 1967 s. 17?35).

Jaroszyński Piotr: Metafora a prawda. Roczniki Filozoficzne T. 39?40: 1991?1992 z. 1 s. 337?344.

Głównie na podstawie tekstów św. Tomasza.

Maryniarczyk Andrzej: Transcendentalia a poznanie metafizyczne. Roczniki Filozoficzne T. 39?40: 1991?1992 z. 1 s. 305?322.

Z uwzględnieniem m.in. poglądów św. Tomasza.

Toż w: Thomae Aquinatis: Quaestiones disputatae De veritate / Tomasz z Akwinu: Dysputy problemowe O prawdzie. Tłum. Aleksander Białek. Tekst sprawdzili i poprawili Mieczysław A. Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk. Red. naukowa Andrzej Maryniarczyk. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999 s. 167?183.

Kur Mirosław: ?Ens ut primum cognitum?. Przegląd Tomistyczny T. 5: 1992 s. 43?61.

S. 44?51: 1. ?Primum cognitum? według Tomasza z Akwinu; s. 51?57: 2. ?Primum cognitum? według innych filozofii; s. 57?61: 3. Brak konsekwencji wobec ?primum cognitum? naszego intelektu.

Papuzińska Magdalena: Bibliografia tomistyczna. Przegląd Tomistyczny T. 5: 1992 s. 207?210.

Omówienie ?Bulletin Thomiste? oraz ?Rassegna di Letteratura Tomistica? ? ich koncepcji redakcyjnych i trudności w realizacji tych koncepcji.

Gogacz Mieczysław: Droga myślowa do filozoficznego zidentyfikowania człowieka. Studia Philosophiae Christianae R. 28: 1992 nr 1 s. 7?16.

S. 12?15: 4. Propozycja św. Tomasza; s. 15?16: 5. Zestawienie sposobów identyfikowania człowieka [według propozycji Platona, Arystotelesa i św. Tomasza].

Tekst ten wszedł później jako rozdział do książki autora pt. Wprowadzenie do etyki chronienia osób (zob.).

Machnacz Jerzy: H[edwig] Conrad-Martius i E[dith] Stein, uczennice Husserla a filozofia arystotelesowsko-tomistyczna. Studia Philosophiae Christianae R. 28: 1992 nr 1 s. 87?102.

S. 91?95: 3. Spotkanie z realnymi podstawami bytu. Droga Conrad-Martius do filozofii klasycznej; s. 95?102: 4. Spotkanie z bytem wiecznym. Droga Stein do filozofii św. Tomasza.

Rutowski Tadeusz: Wartość argumentacji na istnienie Boga z przyczynowości sprawczej według ks. K. Kłósaka. Studia Philosophiae Christianae R. 28: 1992 nr 2 s. 27?43.

O K. Kłósaka krytycznej analizie drugiej drogi św. Tomasza.

Klimski Tadeusz: Jedność jako modus essendi bytu według kwestii 1 De veritate. Studia Philosophiae Christianae R. 28: 1992 nr 2 s. 205?209.

Klima Aleksander: Niepoznawalność Boga u św. Tomasza z Akwinu. Teofil1992 nr 1 s. 5?15.

Fragment pierwszego rozdz. pracy magisterskiej pt. ?Rola miłości w poznaniu Boga?.

Principe Walter: Duchowość [według] św. Tomasza. Tłum. Krzysztof Sonek. Teofil1992 nr 1 s. 62?74.

Wolicka Elżbieta: Człowiek w świetle Bożego zamysłu. W Drodze 1992 nr 1 s. 5?13.

Zapatrywania św. Tomasza na temat ?człowieka w perspektywie Bożego zamysłu?.

Wykład wygłoszony u dominikanów krakowskich z okazji uroczystości św. Tomasza z Akwinu, 28 stycznia 1991.

Toż w: Wolicka Elżbieta: Próby filozoficzne. W kręgu wybranych zagadnień ?filozofii wieczystej? i współczesnej antropologii. Znak, Kraków 1997 s. 103?114.

Włodek Zofia: Św. Tomasz z Akwinu o Bogu w Summie przeciw poganom. Znak R. 44: 1992 nr 8 (447) s. 4?9.

Wstęp do przekładu fragmentów księgi 1 Summy przeciw poganom.

Królikowski Janusz: Aby poznać św. Tomasza z Akwinu. [Recenzja:] Mondin Battista: Dizionario enciclopedico del pensiero de San Tommaso d'Aquino. Bologna 1991. Znak R. 44: 1992 nr 9 (448) s. 139?141.

Salij Jacek: Prawo naturalne a prawo pozytywne. Znak R. 44: 1992 nr 11 (450) s. 43?55.

S. 51?53: nauka św. Tomasza o prawie naturalnym i jego relacji z prawem stanowionym.

Toż w: Salij Jacek: Eseje tomistyczne. W drodze, Poznań 1995 s. 169?190; wyd. 2 W drodze, Poznań 1998 s. 169?190.

Przekład litewski: Prigimtine teise ir pozityvi teise. W: Salij Jacek: Tomistines ese. Tłum. Arkadiusz Zawadzki. Logos, Vilnius 2000 s. 152?170.

Lipiński Zdzisław: Wprowadzenie do koncepcji politycznych św. Tomasza z Akwinu. Szczecińskie Studia Kościelne T. 3: 1992 s. 35?42.

Woleński Jan: Pięć dróg Akwinaty. Principia T. 5: 1992 s. 67?83.

O filozoficznym poznaniu Boga dziś. Pr. zbior. Red. Bohdan Bejze. (Studia z Filozofii Boga, 5). ATK, Warszawa 1992

cz. 1, s. 9?146: O filozoficznym poznaniu Boga dziś.

Zapis wykładów wygłoszonych na ATK w Warszawie w roku akademickim 1991/1992. Kanwą wypowiedzi była próba odpowiedzi na dwa pytania: Jakie stanowisko w kwestii filozoficznego poznania Boga uznaję za słuszne? Jak oceniam inne poglądy głoszone współcześnie w tej kwestii? W wykładach i towarzyszących im dyskusjach powraca wątek metafizyki i pięciu ?dróg? do poznania Boga w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Dotyczy to zwłaszcza następujących wykładów: Mieczysława Gogacza (s. 11?48), Stanisława Kowalczyka (s. 49?71), Bronisława Dembowskiego (s. 72?82); Stanisława Ziemiańskiego (s. 83?93), Ludwika Wciórki (s. 94?108).

Kowalczyk Stanisław: Kim jest człowiek? Elementy antropologii. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1992

s. 91?97: Człowiek ? psychofizyczną osobą; s. 105?112: Człowiek a świat wartości; s. 113?119: Człowiek ? ens amans.

Poza wymienionymi rozdziałami, gdzie myśl św. Tomasza i tomistów została szerzej omówiona, św. Tomasz kilkakrotnie wspominany w całej pracy.

Książka o charakterze popularnonaukowym.

Bednarski Felix Adalbertus: Inclinazioni naturali secondo S. Tommaso d'Aquino. Angelicum Vol. 69: 1992 fasc. 1 s. 23?35. 

Gogacz Mieczysław: Właściwy kontekst tomizmu. Gazeta Niedzielna R. 44: 1992 nr 9.

Klimski Tadeusz: Jedno i byt. Analiza koncepcji realistycznych (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, współcześni tomiści). ATK, Warszawa 1992 ss. 115, [1].

Rec.: Milcarek Paweł: Studia Philosophiae Christianae R. 29: 1993 nr 1 s. 188?190.

Stępień Antoni: Tomizm wobec marksizmu w Polsce. W: Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: chrześcijanie ? marksiści w Polsce. Pod red. Antoniego B. Stępnia i Tadeusza Szubki. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1992 s. 113?118.

Toż w: Stępień Antoni B.: Studia i szkice filozoficzne. T. 2. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001 s. 230?235.

Wołczyński Andrzej: Elementy estetyki J. Maritaina. W: Jacques Maritain, prekursor soborowego humanizmu. Myśl filozoficzno-teologiczna Jacquesa Maritaina. Pod red. Stanisława Kowalczyka, Edwarda Balawajdera. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1992 s. 77?91.

Między innymi o elementach koncepcji piękna i sztuki św. Tomasza z Akwinu w estetyce Maritaina.

Strzeszewski Czesław: Koncepcja chrześcijańskiego porządku społecznego J. Maritaina. W: Jacques Maritain, prekursor soborowego humanizmu. Myśl filozoficzno-teologiczna Jacquesa Maritaina. Pod red. Stanisława Kowalczyka, Edwarda Balawajdera. Lublin 1992 s. 135?143.

Omówienie artykułu J. Maritaina L'idéal historique d'une nouvelle chrétienté.

Wojtysiak Jacek: Ważniejsze wyniki analiz porównawczych dotyczących problematyki istnienia poruszanej przez R. Ingardena i wybranych amerykańskich tomistów egzystencjalnych. Ruch Filozoficzny T. 49: 1992 nr 3/4 s. 315?320.

Autoreferat z odczytu na seminarium doktoranckim z teorii poznania prowadzonym w Katedrze Teorii Poznania KUL, 23 I 1992.

Milcarek Paweł: Summa teologii św. Tomasza z Akwinu. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria R. 1: 1992 nr 1 s. 197?211.

Charakterystyka i omówienie treści dzieła. Artykuł zamieszczony w dziale ?Propedeutyka filozofii?. 

Michalik Andrzej: L'aspetto apologetico del metodo esegetico di s. Tomasso d'Aquino. Analisi della confutazione di alcuni errori ed eresie nel Commento a s. Giovanni. Atheneum Romanum Sanctae Crucis Facultas Theologiae, Romae 1992 ss. 207.

Publikacja rozprawy doktorskiej.

Krąpiec Mieczysław A.: Metafizyka ? ogólna teoria rzeczywistości. W: Wprowadzenie do filozofii. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1992 s. 11?140.

Toż w: Wprowadzenie do filozofii. Wyd. 2 poszerz. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996 s. 89?228 i dodruki 1997, 1998, 1999, 2003; Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik. T. 1: Rozumieć rzeczywistość. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2000 s. 79?233.