Tomaszowa koncepcja analogii

Ukazała się właśnie kolejna książka z serii Thomistic Ressourcement:  praca Domenica D’Ettore, Analogy after Aquinas: Logical Problems, Thomistic Answers (Catholic University of America Press 2019; fragmenty książki są dostępne również na portalu Google Books). Poświęcona jest ona historycznym interpretacjom i rozwojowi Tomaszowej koncepcji analogii po tym, jak została ona zakwestionowana przez Jana Dunsa Szkota i jego naśladowców. Zakres tematyczny i czasowy książki jest ściśle określony:

Opracowanie to ogranicza swe historyczne analizy do okresu rozciągającego się od pierwszej dekady XIV wieku, kiedy to dominikanie pierwszy raz zetknęli się z myślą Jana Dunsa Szkota i na nią próbowali odpowiedzieć, oraz połową wieku XVI, jeszcze przed rozpoczęciem Soboru Trydenckiego. Przyjęcie takiego punktu krańcowego pozwala skupić się wyłącznie na tomistach dominikańskich, bez potrzeby uwzględniania w tej dyskusji wkładu myślicieli jezuickich. Konkretnych dominikańskich tomistów wybrano ze względu na wpływ, jaki wywarli oni historycznie na rozwój koncepcji analogii w tomizmie oraz dla ukazania różnorodności interpretacji, jakim poddana została myśl Tomasza (ze Wstępu, s. 1).

Domenic D’Ettore jest wykładowcą filozofii na Marian University w Indianapolis. Zajmuje się głównie filozofią średniowiecza, a zwłaszcza myślą św. Tomasza z Akwinu i jej późniejszą recepcją.

Przy okazji polecamy nagranie wykładu Thomasa Josepha White’a, The Careful Rationality of Monotheism: Thomas Aquinas on Analogical Knowledge of God, wygłoszonego w 2013 roku w Lumen Christi Institute i poświęconego właśnie zagadnieniu Tomaszowej koncepcji analogicznego orzekania o Bogu.