Sententia super Physicam

Wbrew temu, co mówi Weisheipl (wprowadzony w błąd przez wahania edytorów leonińskich co do numeru księgi LambdaMetafizyki), redakcja komentarza do ośmiu ksiąg Fizyki pochodzi według wszelkiego prawdopodobieństwa z początku drugiego okresu nauczania w Paryżu (1268–1269). W ślad za Arystotelesem, Tomasz otwiera swój komentarz analizą zasad stawania się, a kończy dowodem na istnienie pierwszego poruszyciela. – Gauthier (Léon., t. 25/2, s. 492) mówi teraz o Expositio libri Physicorum (raczej niż o Sentencia) i nieco rozciąga zaproponowany niegdyś czas powstania: Paryż, 1268–1270.

Wydania:

  • Leonina, t. 2 (1884; łaciński tekst Arystotelesa nie jest tym samym tekstem, który znał Tomasz);
  • Parma, t. 18, s. 226–538;
  • Vives, t. 22, s. 292–709;
  • Marietti, wyd. M. Maggiolo, 1965 i inne daty.

Przekłady francuskie:

  • Physique d’Aristote. Commentaire de Thomas d’Aquin, 2 t., tłum. G.-F. Delaporte, Paris 2008;
  • Prooemium, tłum. J.-B. Échivard, w: J.-B. Échivard, Une introduction à la Philosophie. Les proèmes des lectures de saint Thomas d’Aquin aux œuvres principales d’Aristote, t. 2, Paris 2005, s. 87–96.

Przekład angielski:

  • Commentary on Aristotle’s Physics, tłum. R. J. Blackwell, R.J. Spath, W.E. Thirlkel, wstęp V.J. Bourke, New Haven 1963.

Przekład włoski:

  • Commento alla Fisica di Aristotele, testo integrale di Aristotele, wstęp, tłum. B. Mondin, 3 t., Bologna 2004–2005.