Quaestiones disputatae De malo

Data dysputy kwestii De malo pozostaje trudna do ustalenia, ale pewne jest, że data redakcji kwestii 1 przypada po marcu 1266 roku, a data art. 12 kwestii 16 – po listopadzie 1267 roku; natomiast kwestię 6 trzeba umieścić na krótko przed potępieniem z grudnia 1270 roku lub wkrótce potem. Można precyzyjniej ustalić datę publikacji tych kwestii, prawdopodobnie około roku 1270 dla kwestii 1–15 i w roku 1272 dla kwestii 16. Biorąc pod uwagę, że dzieła Tomasza były w Paryżu bardzo szybko puszczane w obieg, można sądzić, że kwestie De malo mogły być dyskutowane w Paryżu w ciągu dwóch lat szkolnych 1269–1271. Od pierwszej kwestii z serii pochodzi nazwa całości; inne kwestie rozpatrują konkretne problemy związane z zagadnieniem zła: grzech i jego przyczyny (qq. 2–3), grzech pierworodny i karę za niego (qq. 4–5), wolny wybór człowieka (q. 6), grzech powszedni (q. 7), wady główne (qq. 8–15); ostatnia dotyczy demonów (q. 16). – Gauthier (Léon., t. 25/2, s. 493) mówi o roku 1270–1271, bez doprecyzowania (można przypuszczać, że chodzi o publikację).

Wydania:

 • Leonina, t. 23;
 • Parma, t. 8, s. 219–424;
 • Vives, t. 13, s. 320–618;
 • Mandonnet, Quaestiones disputatae, t. 2, Paris 1925, s. 370–719;
 • Marietti, Quaestiones disputatae, t. 2, wyd. P. Bazzi i in., 101965, s. 445–699.

Przekład polski:

 • O wyborze ludzkim. Kwestia 6 (w jednym artykule) ze zbioru kwestii dyskutowanych „O złu”, tłum. D. Skowron, „Teofil” nr 3 (1999), s. 66–85;
 • O wyborze ludzkim, kwestia 6 (w jednym artykule) ze zbioru kwestii dyskutowanych „O złu”, tłum. A. Rosłan (tekst w wersji elektronicznej, dotychczas niewydany).

Przekład francuski:

 • Questions disputées sur Le Mal (De malo), tekst łaciński Komisji Leonińskiej, tłum. mnisi z Fontgombault, wstęp R. P. Elders, 2 t., Paris 1992 (Coll. Docteur Angélique, 8 i 9);
 • Du mal, tłum. M. Kuolt, Paris 2009.

Przekład angielski:

 • Disputed Questions on Evil, tłum. J.T. Oesterle, Notre Dame 1983.

Przekłady włoskie:

 • Il male, tłum. F. Fiorentino, Milano 1999;
 • Questioni disputate. Il male, wstęp, tłum. i przypisy G. Cavalcoli, R. Coggi, 2 t., Bologna 2002–2003.

Przekład hiszpański:

 • Cuestiones disputadas sobre el mal, tłum. E. Téllez Maqueo, wstęp M. Beuchot, Pamplona 1997.