Komentarz do Summy teologii – przypisy

0 Pismo Święte wyraźnie zaświadcza o bezpośrednim oglądaniu Boga: 1 J 3,2: „Ujrzymy Go takim, jakim jest”; Mt 5,8: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”; zob. też: Mt 18,10; 1 Kor 13,12.Określenia użyte przez Kościół są równie jednoznaczne. W konstytucji Benedictus Deus papieża Benedykta XII czytamy: „…(zmarli) oglądają Bożą Istotę widzeniem intuitywnym i także twarzą w twarz bez pośrednictwa żadnego stworzenia, które by służyło za przedmiot widzenia, ale Boża Istota ukazuje się im bezpośrednio, bez osłony, jasno i wyraźnie” (Denzinger, Enchiridion Symbolorum, nr 530; cytat za: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa, I. Bieda, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2001, s. 599). Zob. też teksty Soboru Florenckiego (tamże, nr 693).

1 Angielskie słowo provider, oznaczające żywiciela, dostawcę, pochodzi od łacińskiego słowa provideo — dostrzegać coś przed sobą, przewidywać, zapobiegać, troszczyć się. Od tego samego rdzenia pochodzą także słowa provide — zapewniać, zaspokajać potrzeby, przewidywać, provident — przezorny, oraz providence — opatrzność. Ta gra słów, niemożliwa do oddania w języku polskim, będzie przewijać się przez cały rozdział (przyp. tłum.).

2 Dn 7,10; cytat według Wulgaty (przyp. tłum.).

3 Tb 12,19; cytat według Wulgaty (przyp. tłum.).

4 Rdz 3,5; cytat według Wulgaty (przyp. tłum.).

5 Cytat z Joyce’a Kilmera (przyp. red.).

<< rozdział X