Tomasz z Akwinu. Portret

Denys Turner

Przełożył Michał Romanek
Poznań – Warszawa: W drodze – Instytut Tomistyczny 2017
355 s.; 19.7 cm
ISBN 978-83-7906-113-6

Dystrybutorem publikacji IT
jest Wydawnictwo W DRODZE

 

 

 

„W tej krótkiej książce zawarłem zarys portretu człowieka i jego umysłu, a także, na ile to możliwe, jego duszy. To portret Tomasza z Akwinu, wykonany szybkimi kreskami szkic jego sylwetki, który przesadnie i nieproporcjonalnie uwydatnia parę cech, a wiele więcej całkiem pomija. A zatem karykatura. Jednak karykatura nie zawsze oznacza zniekształcenie, jeśli potrafi przynajmniej wydobyć pewne znaczące cechy jakiejś postaci, uwolnione od nadmiaru szczegółów” (ze wstępu autora).

Książka Denysa Turnera skierowana jest do wszystkich chcących choć trochę lepiej zrozumieć św. Tomasza z Akwinu, będącego zdaniem autora kimś na miarę Dantego, Platona czy Szekspira – postaci, które pozostawiły po sobie „przekonująco i całościowo przepracowany wszechświat myśli”. Jednocześnie św. Tomasz jest kimś nieuchwytnym, wręcz niewidzialnym: w swojej twórczości nie uwidacznia swej osobowości, całkowicie kryjąc się za własnym tekstem. Turner próbuje przebić się przez tę zasłonę, czyniąc to jednak w sposób możliwie najbardziej przystępny dla czytelnika.

Denys Turner – urodzony w 1942 r., brytyjski filozof i teolog. Emerytowany profesor Uniwersytetu Yale, wykładał także m.in. na uniwersytetach w Cambridge, Birmingham i Bristolu. Specjalizuje się w teologii średniowiecznej (zwłaszcza w tradycji „teologii mistycznej”), filozofii religii, teorii społecznej i politycznej oraz filozofii moralnej. Autor takich książek jak: Marxism and Christianity(1983), Eros and Allegory (1995), The Darkness of God (1995) oraz Faith, Reason and the Existence of God (2004).

Recenzje:

ks. Maciej Raczyński-Rożek, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXXI/1/2018, s. 200-207 (do pobrania w pdf).

Spis treści:

Podziękowania

Od tłumacza

Wprowadzenie

1. Dominikanin

Sprawy rodzinne

Mnisi i zakonnicy

Nauczyciel kaznodziejów

Summa theologiae

Zniknięcie

Milczenie świętego

2. Materialista

Kłopot z biskupami

Umysł materialisty

Ludzie są zwierzętami

Ciało i dusza

Tylko jedna dusza i ma ona naturę intelektualną

3. Dusza

Dusza, intelekt i nieśmiertelność

Nieśmiertelność duszy

Materia a znaczenie

4. Bóg

Chrystus kontra Bóg

Metoda teologiczna

Istota dowodu

Jeden Bóg?

Dwa sposoby bycia jednym Bogiem

Liczby naturalne w Bogu

Dowody przebadane na nowo

5. Przyjaźń i łaska

Łaska a wolność

Przyjaźń z Bogiem

6. Łaska, pragnienie i modlitwa

Odkrywanie, „czego tak naprawdę chcemy”

„Prawdziwe potrzeby” a prawo moralne

Grzech

7. Chrystus

Spór o wieczność świata

Teologia, scientia i to, co rozumowo nierozstrzygaln

Dlaczego wcielenie?

Nadmiar jako boska norma: „logika” wcieleni

Chrystus, ubóstwo i dominikanie

Ubogi Chrystus a grzech

Bóstwo Chrystusa

Jedna osoba, dwie natury: wykluczanie wykluczone

8. Eucharystia i eschatologia

Tam, gdzie zatrzymuje się Summa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Eucharystia jako znaczenie pokarmu

Przemiana eucharystyczna

Realna obecność

Obecność eucharystyczna i obecność zmartwychwstania

Przeistoczenie

Inne ujęcie

Epilog. Sekret świętego Tomasza

Dalsza lektura

Odsyłacze do dzieł Tomasza z Akwinu

Źródła do poszczególnych rozdziałów

Bibliografia

1. Źródła

2. Opracowania

Spis skrótów

Indeks osób