Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku

Daniel Olszewski

Studia „Przeglądu Tomistycznego”, [T. 3]
Warszawa: Pax – Instytut Tomistyczny, 1996
311, [1] s. ; 24 cm
ISBN 83-905171-1-6 (IT), 83-211-1592-6 (Pax)

Nakład wyczerpany

 

 

 

 

Streszczenie:

Przedmiotem zawartych w książce analiz jest rozpatrywany na tle przemian społeczno-kulturowych końca XIX i początku XX wieku fenomen religijny zaistniały na historycznych ziemiach polskich – fenomen swoisty dla Europy Środkowowschodniej, zasadniczo odmienny od zaznaczających się w tym czasie na Zachodzie procesów laicyzacji i dechrystianizacji. Celem opracowania jest ukazanie roli religii chrześcijańskiej w rozwoju polskiej kultury u schyłku okresu niewoli narodowej. W badaniach uwzględnione zostały zarówno twórczość kulturalna, jak i poziom świadomości, a więc postawy, zachowania i przejawy życia religijnego całej społeczności wierzących.

Spis treści:

7 Wykaz skrótów bibliograficznych

9 Wstęp

21 I.Stosunki wyznaniowe i narodowościowe na historycznych ziemiach polskich

22 1. Katolicyzm obrządku łacińskiego wyznaniem większości społeczeństwa polskiego

25 2. Przemiany w chrześcijaństwie wschodnim i ich uwarunkowania polityczno-społeczne

27 3.Rozbicie i zróżnicowanie protestantyzmu

30 4.Wyznania niechrześcijańskie

33 5.Rola Kościołów i religii w procesach narodotwórczych

40 II.Ramy organizacyjne duszpasterstwa, ich kryzysy i przeobrażenia

40 1. Ramy organizacyjne duszpasterstwa polskiego w Kościele rzymskokatolickim

47 2. Organizacja duszpasterstwa Kościoła łacińskiego a struktury organizacyjne innych Kościołów

55 3. Początki i rozwój mariawityzmu

64 4. Kryzys tradycyjnych struktur duszpasterskich w środowiskach przemysłowych i miejskich

70 5. Nowe zadania duszpasterskie na ziemiach polskich u progu XX wieku

79 III. Nauczanie kościelne i poziom religijnego uświadomienia wiernych

80 1. Przemiany w dziedzinie kaznodziejstwa

92 2. Rozwój katechizacji

119 3. Upowszechnienie misji i rekolekcji parafialnych

135 4. Poziom religijnego uświadomienia wiernych

147 IV. Praktyki religijne

147 1. Nabożeństwo parafialne

164 2. Życie sakramentalne

180 3. Sanktuaria i ruch pielgrzymkowy

201 4. Kult świętych polskich i świętych Kościoła powszechnego

208 5. Jubileusze i rocznice

217 6. Masowość praktyk religijnych i ich motywacje

223 V.Przemiany w świadomości i postawach społeczno-religijnych wiernych

223 1. Konfrontacja postaw religijnych szerokich rzesz z postawami elit społecznych

242 2. Zagadnienia dechrystianizacji

249 3. Radykalizacja postaw społeczno-religijnych w środowiskach robotniczych i chłopskich

268 4. Rozwój katolicyzmu społecznego i wzrost świadomości narodowej w polskim społeczeństwie

291 VI.Zakończenie

297 La culture religieuse polonaise vers la fin du XIXe et au debut du XXe siecle (resume)

299 Indeks nazw etnicznych i geograficznych

305 Indeks osób