Eseje tomistyczne

Jacek Salij OP

215 s., 19,5 cm
ISBN 83-7033-164-5.

 

 

 

 

 

 

Streszczenie:

Niewiele jest książek takich jak ta. Przede wszystkim, jest to zbiór esejów napisanych przez teologa, po drugie jest to zbiór esejów teologicznych, po trzecie wreszcie, jest to zbiór tekstów inspirowanych i opartych na teologii św. Tomasza z Akwinu. Przez lata przyzwyczailiśmy się, że św. Tomaszem zajmują się w Polsce filozofowie i jeśli coś dobrego na temat Tomasza czy z inspiracji Tomaszowej jest pisane, są to teksty filozoficzne. Tymczasem tutaj do czynienia mamy z książką tomistyczna i teologiczna zarazem. Jest to zbiór przeznaczony dla tych, których mniej interesuje biografia czy kontekst historyczny i ideowy powstawania teologii Doktora Powszechnego, a chcą się jak najszybciej znaleźć w samym sercu teologicznych problemów, które Tomasz podejmował, a które wciąż nie straciły na aktualności. Język o. Jacka nie stawia sztucznych barier i oporów, tak też każdy dociekliwy czytelnik może przy odrobinie wysiłku pójść za tokiem rozumowania tej książki – a znajdzie w niej prawdziwe teologiczne perełki.

Esej pt. Ontyczny wzór pośrednictwa zbawczego jest chyba jednym z najważniejszych i najbardziej odkrywczych tekstów nie tylko w tym zbiorze, ale i w całej polskiej twórczości teologicznej ostatnich lat. Jego znaczenie może być fundamentalne nie tylko dla eklezjologii czy współczesnej mariologii, nabrzmiałej przedsoborowymi i posoborowymi sporami wokół tytułu Współodkupicielki, ale także dla teologii moralnej i chrześcijańskiej duchowości, która jak się okazuje wzywa nie tylko do posłuszeństwa, ale i do współudziału stworzeń w zbawczym dziele Chrystusa.

Esej Rozwój dogmatów w Kościele katolickim dowodzi, że na długo przed kardynałem Newmanem Kościół wiedział jak ważne jest to, iż historia zbawienia i Objawienie dokonuje się w historii i poprzez historię. Cała grupa esejów dotyczących problemów społecznych rozważanych z perspektywy Tomaszowej dowodzi faktu, iż myśl Doktora Powszechnego cały czas czeka, aż zostanie wprowadzona w dyskurs ze współczesną teorią uprawnień (rights) jako podstawy systemu demokratycznego, ze współczesnymi koncepcjami legitymizacji władzy czy wreszcie tak żywotnym sporem, jak spór o prawo naturalne i stanowione. Z przykrością trzeba powiedzieć, że trzy eseje dotyczące teologii politycznej św. Tomasza z Akwinu zawarte w tym zbiorku są w zasadzie jedynym dostępnym w języku polskim wprowadzeniem w tę część teologii Mistrza z Akwinu.

Eseje zawarte w części Bóg i jego stworzenie nie potrzebują rekomendacji. Niech będzie mi tylko wolno zauważyć, że esej Początek i koniec wszechświata staje w centrum współczesnych sporów obecnych w … fizyce teoretycznej dotyczących początku wszechświata, a najwygodniej byłoby go czytać razem z tekstami S.Hawkinga na temat czasoprzestrzeni zamkniętej, ale bezbrzeżnej. Niech ta wzmianka zachęci do sięgnięcia po książkę o. Jacka wszystkich, którzy na co dzień poruszają się po terenach, na których nikt nigdy nie spodziewałby się spotkać Akwinaty … a jednak.

Sam o. Jacek Salij tak pisał o swojej książce: „Święty Tomasz z Akwinu to jeden z dwóch – wraz ze świętym Augustynem – bezdyskusyjnie najwybitniejszych teologów Kościoła katolickiego. Ale tak się złożyło, że w naszych czasach zajmują się nim przede wszystkim filozofowie. (…) nie zmienia to jednak faktu, że Tomasz był przede wszystkim teologiem, a jego wielkość jako teologa wciąż jeszcze czeka na odkrycie. Ośmieszyłbym się, gdybym próbował komukolwiek sugerować, że celem niniejszej książki jest wypełnienie tej, jakże dotkliwej, luki i przedstawienie św. Tomasza wreszcie w perspektywie jego myśli teologicznej. Ufam jednak, że zawarte w niej teksty dadzą Czytelnikom przynajmniej jakieś pojęcie o tym, jakie skarby teologiczne w jego dziełach się znajdują. A w najśmielszych marzeniach wyobrażam sobie, że – kto wie – może książka ta zostanie przez kogoś odebrana jako realny sygnał, iż teologią św. Tomasza warto się wreszcie zająć poważniej, tak jak ona na to zasługuje”.

Spis treści:

Słowo wstępne

I. Bóg i jego stworzenie

Bóg jako dobro powszechne

Czy Bóg jest bytem powszechnym?
Dobro powszechne jako źródło i cel wszelkiego dobra partykularnego
Miejsce dobra powszechnego w porządku miłości
Otwarcie stworzenia rozumnego na dobro powszechne

Początek i koniec świata

Rozum i wiara wobec pytania o początek świata
Przesłanie zawarte w prawdzie o początku świata
Wyłączność wiedzy bożej w odniesieniu do „końca świata”
Nie sformułowany dylemat w myśli Akwinaty o końcu świata

Mądrość i głupota

Mądrość jako poznanie w świetle najgłębszych przyczyn
Teocentryzm mądrości
Głupota jako paraliż duszy

Łatwość i trudność dobra

Co to jest czynienie dobra?
Przeszkody stawiane dobru przez naszą grzeszność
Uniepotrzebnianie się trudu w czynieniu dobra

II. Wiara i zbawienie

Co to znaczy być człowiekiem wierzącym?

Wstępne uwagi na temat poznania Boga

Wiara jako zalążek życia wiecznego
Dynamiczne ukierunkowanie ku Bogu Żywemu
Doktrynalny aspekt wiary
Odnajdywanie Boga jako Ukochanego
Jak dzisiaj mówić na temat zbawienia?

Oczekiwanie zbawienia miarą autentycznej wiary
Oczekiwanie utopijne i oczekiwanie nadziei
Wspólnotowość daru zbawienia
Obietnica zbawienia dotyczy wszystkich wymiarów ludzkiej egzystencji

Ontyczny wzór pośrednictwa zbawczego

Pośrednictwo przyczyn stworzonych w rządach Bożej Opatrzności
Boska suwerenność Chrystusa Pośrednika
Pośrednictwo stworzeń w jednym i wszechogarniającym pośrednictwie zbawczym Chrystusa

Rozwój dogmatów w Kościele katolickim

Znaczenie prawdy w różnych religiach
Podwójna funkcja dogmatów wiary
Wzrastanie Kościoła w poznaniu wiary
Pokusa dystansowania się wobec dziejowości chrześcijaństwa
Rozwój wiary a jej tożsamość

Jak rozmawiać z niewierzącymi?

III. Pytania społeczne

O pochodzeniu władzy od Boga

Zasada „Władza pochodzi od Boga” w Starym Testamencie
Nowy Testament na temat władzy
Pochodzenie władzy od Boga w ujęciu św. Augustyna
Stanowisko św. Tomasza

Prawo naturalne a prawo pozytywne

Idea prawa naturalnego u filozofów ery przedchrześcijańskiej
Biblijna idea prawa wpisanego w sercu
Antygona nie była anarchistką
Chrześcijańskie zabezpieczenia przed pokusą anarchistyczna
Prawo naturalne w myśli św. Tomasza
Przyczyny i konsekwencje współczesnego zwątpienia w prawo naturalne

Postulaty wielkich nauczycieli Kościoła pod adresem sędziego

Pismo Święte na temat urzędu sędziego
Rady udzielane sędziemu przez św. Augustyna
Sąd i sędzia w nauce św. Tomasza z Akwinu

Nota bibliograficzna