Studia doktoranckie

„Teologia św. Tomasza z Akwinu” jest jedną z czterech specjalizacji teologicznych studiów doktoranckich, prowadzonych przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Realizowana jest we współpracy z Instytutem Tomistycznym, należącym do Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Nowa specjalizacja ma za zadanie wypełnić znaczącą lukę w świecie polskiej teologii akademickiej, stwarzając warunki nie tylko na przygotowanie w pełni profesjonalnej pracy doktorskiej na temat nauki św. Tomasza z Akwinu, ale również na dogłębne i rzetelne poznanie myśli Doktora Anielskiego. Instytut Tomistyczny jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia tych studiów, skupiając grono fachowców w tym zakresie i współpracując z wiodącymi tomistami z kraju i zagranicy, a także dysponując bazą lokalową i znakomitą biblioteką, posiadającą jedną z najlepszych w Polsce kolekcji publikacji z zakresu teologii i mediewistyki.

Absolwenci uzyskiwać będą stopień doktora teologii, nadawany przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

Regulamin studiów doktoranckich PWTW znaleźć można na stronie uczelni w zakładce „Regulaminy”.

Ogólny program studiów

Zgodnie z ogólnymi zasadami niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w ramach PWTW, studia trwają cztery lata i obejmują dwadzieścia jeden zjazdów naukowych w każdym roku akademickim, z czego siedem realizowanych jest w Instytucie Tomistycznym (wykłady specjalizacyjne), zaś pozostałe na PWTW (wykłady ogólne).

Pod koniec drugiego roku studiów należy złożyć pracę licencjacką oraz zdać egzamin licencjacki (kontynuacja studiów uzależniona jest od zdania go przynajmniej na ocenę dobrą).

Zasady rekrutacji

Na studia może być przyjęty każdy, kto posiada tytuł magistra teologii i pomyślnie przeszedł przez postępowanie kwalifikacyjne.

Kandydaci mogą składać dokumenty od 1 lipca do 30 września w sekretariacie PWTW (ul. Dewajtis 3). Spis wymaganych dokumentów znaleźć można na stronie studiów doktoranckich PWTW (w zakładce „Rekrutacja”).

Więcej na stronie: https://it.dominikanie.pl/studia/