Polska Bibliografia Tomistyczna

 

Bibliografia chwilowo jest niedostępna – trwają prace nad jej nową wersją.

 

Przedstawiamy Państwu Polską Bibliografię Tomistyczną, bazę danych, która, mamy nadzieję, będzie użytecznym instrumentem w pracy badawczej. Bibliografia obejmuje obecnie pozycje z przebadanego już systematycznie okresu 1879–2004. Praca trwa jednak nadal i bibliografia jest regularnie uzupełniana o kolejne pozycje wydane po roku 2004.

Zakres uwzględnianych publikacji

Zakres tematyczny

W bibliografii uwzględniano publikacje, w których tytułach znajdują się określenia: (św.) Tomasz (z Akwinu), tomizm, tomistyczny lub tytuł któregoś z dzieł św. Tomasza (to za propozycją Zofii Włodek – por. Włodek Zofia: Liste des publications sur Saint Thomas d’Aquin (doctrine, influence) en Pologne entre 1974–1985. „Studia Mediewistyczne” T. 26: 1989 z. 1 s. 133). Ponadto, starano się wykryć i uwzględnić również te teksty, których treść, choćby w części, dotyczy św. Tomasza, jego dzieł, poglądów lub tomizmu jako nurtu. Natomiast pomijano prace, w których prowadzi się rozważania implicite z pozycji tomizmu. A to dlatego, by uniknąć dywagacji, czy dana publikacja mieści się jeszcze w ramach tomizmu, czy już nie. W rezultacie w bibliografii zostały wykazane publikacje, których autorzy w tytule (lub podtytule) deklarowali wykład jakiegoś problemu „w świetle nauki św. Tomasza” albo „w świetle tomizmu”, natomiast pominięto artykuły i książki napisane przez autorów „powszechnie” zaliczanych do tomistów, które jednak w swych tytułach takich deklaracji nie mają.

Bibliografia obejmuje oczywiście także teksty samego św. Tomasza z Akwinu – polskie przekłady i obcojęzyczne przekłady wydane w polskich granicach (patrz punkt a) w „Zakres narodowy” poniżej).

Zakres czasowy

Kryterium chronologicznym przy selekcji druków zwartych jest data ich wydania, natomiast dla czasopism (i w ogóle wydawnictw ciągłych) – jest rok, za który dany tom został wydany, a nie data jego ukazania się drukiem.

Zakres narodowy

W tytule użyto przymiotnika (bibliografia) „polska”, ponieważ bibliografia uwzględnia publikacje:

a) bez względu na ich język wydane w granicach Polski (przy czym dla lat 1879–1918: w granicach Polski przedrozbiorowej);

b) wydane gdziekolwiek indziej w języku polskim lub innym – ale napisane przez autora Polaka;

c) wydane gdziekolwiek indziej, ale tylko w języku polskim – w przypadku przekładu tekstu autora nie-Polaka.

Metoda

Wszystkie opisy zostały podane z autopsji (ewentualne wyjątki są sygnalizowane).

Dalsze uzupełnienia

Bibliografia z natury rzeczy musi pozostać projektem otwartym, co umożliwia jej internetowa publikacja. Mimo że dołożono wszelkich starań, by dotrzeć do wszystkich publikacji wydanych w latach 1879–2004 i mimo że planowane jest w najbliższych latach systematyczne przebadanie kolejnych lat, nie można wykluczyć, iż konieczne są i będą uzupełnienia. Prosimy więc o zgłaszanie książek i artykułów, które powinny zostać dodane. Będziemy wdzięczni za podanie jak najpełniejszego opisu bibliograficznego, niemniej, jeśli to nie będzie możliwe, wystarczą podstawowe informacje umożliwiające dotarcie do danego tekstu.

Podziękowania

Prace nad bibliografią rozpoczęły się latem 2003 roku z inicjatywy Michała Palucha, dyrektora Instytutu Tomistycznego. Zaangażowani w nie byli dominikańscy studenci. Przez pewien czas badania bibliograficzne prowadził w imieniu IT Andrzej Przymusiała. Po jego wycofaniu się ze współpracy z IT badania bibliograficzne prowadziła – i nadal prowadzi – Magdalena Pabich, korzystając z pomocy współpracowników Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie. Opracowanie informatyczne projektu oraz koncepcja prezentacji na stronie internetowej jest dziełem Zbigniewa Bomerta.

Serdecznie dziękujemy im wszystkim za wykonaną pracę!
Bracia dominikanie