o. Mateusz Przanowski

Publikacje


I. Książki

 • Rekolekcje ze św. Tomaszem z Akwinu (z Piotrem Lichaczem OP), Kraków: Wydawnictwo „M”, 2003.
 • Św. Tomasz z Akwinu, O poznaniu Boga (z Piotrem Lichaczem OP i Mikołajem Olszewskim), Kraków: Wydawnictwo „M”, 2005.
 • Św. Tomasz z Akwinu o Bogu. Zbiór studiów teologicznych, Warszawa: Instytut Tomistyczny, 2015.

II. Artykuły naukowe

 • O czym teolog powinien pamiętać, „Teofil”, 2 (2001), s. 5–23.
 • „Kto zwycięży? Ten, kto potrafi przyjąć Dar”. Antropologia encykliki Jana Pawła II „Dominum et Vivificantem”, „Studia Theologica Varsaviensia”, 2 (2001), s. 87–119.
 • O trudnościach łacińskiej teologii trynitarnej – odpowiedź, „Teofil”, 2 (2004), s. 55–63.
 • Wprowadzenie, w: Tradycja tomistyczna w zbiorach biblioteki Studium OO. Dominikanów w Krakowie. Katalog druków: XV–XVIII w., „Przegląd Tomistyczny”, 2 (2007).
 • Uwagi o bezinteresownej miłości w filozofii św. Tomasza z Akwinu, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 6 (2008), s. 83–99.
 • Wprowadzenie do q. 2, a. 6, w: Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. 1, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008, s. 322–326.
 • Nicolai Jean, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2009.
 • Miejsce metafory w języku religijnym według św. Tomasza z Akwinu, „Przegląd Tomistyczny”, 14 (2008), s. 359–381.
 • Bóg potrzebujący (Deus indigens) – ślepa uliczka teologii, „Przegląd Tomistyczny”, 15 (2009), s. 291–300.
 • „Sapientis est ordinare”. Pojęcie porządku a zamysł i struktura „Summa Contra Gentiles”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 7/42(2009), s. 181–198.
 • Wprowadzenie do q. 3, a. 6, w: Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. 2, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2009, s. 148–156.
 • O prostocie Bożej istoty. Wprowadzenie, w: Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. 4, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010, s. 5–51.
 • Wprowadzenie do q. 7, a. 2, w: Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. 4, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010, s. 84-88.
 • Wprowadzenie do q. 7, a. 5, w: Św. Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. 4, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010, s. 144–150.
 • Wprowadzenie do q. 7, a. 9, w: Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. 4, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010, s. 256–260.
 • Dodatek I, Metaforyczne rozumienie nazw uczuć w Bogu według św. Tomasz z Akwinu, w: Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. 4, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo  arek Derewiecki, 2010, s. 312–323.
 • Dodatek II, Prostota a wolność Boga. Elementy współczesnej debaty, w: Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. 4, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 010, s. 323–336.
 • Św. Tomasz z Akwinu o prostocie Boga, w: Teologia św. Tomasza z Akwinu dzisiaj, red. B. Kochaniewicz, Poznań: Wydział Teologiczny UAM, 2010, s. 53–69.
 • Veritas de processione Spiritus Sancti. Duch Święty jako dobroć stwarzająca w świetle „Summa Contra Gentiles” św. Tomasza z Akwinu, w: Dominikanie o prawdzie. Studia interdyscyplinarne, Poznań: W drodze, 2010, s. 77–107.
 • Wprowadzenie do q. 5, a. 9, w: Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. 3, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010, s. 248–252.
 • Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP. Idea, w: S. Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań: W drodze, 2010, s. 7–9.
 • Rahnerowska krytyka trynitologii św. Tomasza z Akwinu, „Studia Bobolanum” 3 (2011), s. 53–75.
 • Eucharystia – „zadatek przyszłej chwały” (pignus futurae gloriae), w: A świątyni w nim nie dojrzałem… Liturgia i eschatologia, red. K. Porosło, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2012, s. 83–91.
 • Antropologia trynitarna, „Pressje”, 39 (2012), s. 18–26.
 • Ruch ku nieokreślonemu?, „Pressje”, 39 (2012), s. 234–239.
 • Krytyka koncepcji cierpienia Boga z perspektywy współczesnej myśli tomistycznej, „Studia Bobolanum”, 3 (2012), s. 43–59.
 • Zagadka skuteczności Apostołów w teologii św. Tomasza z Akwinu i bł. Johna Henry’ego Newmana, „Studia Theologica Varsaviensia”, 1 (2012), s. 171–191.
 • Niezmienność Boga a ofiara Chrystusa, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 2 (2012), s. 63–85.
 • Trynitologia Stanisława Judyckiego, w: Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego „Bóg i inne osoby”, red. J. Pyda, Poznań – Kraków: W drodze – DSFT, 2013, s. 435–450.
 • Czy nauka o potrójnej wiedzy w ludzkim umyśle Chrystusa jest absurdalna? Kilka krytycznych uwag o krytykach św. Tomasza z Akwinu, „Studia Bobolanum”, 3 (2013), s. 57–77.
 • Świadomość własnej tożsamości Jezusa w książce „Pomazaniec” Mariana Grabowskiego, w: M. Grabowski, Pomazaniec. Kontynuacja i dyskusja, Poznań – Kraków: W drodze – DSFT, 2014, s. 435–465.
 • Nazwy Najświętszego Sakramentu u św. Tomasza z Akwinu, „Teofil”, 1 (2014), s. 214–226.
 • Tomasz z Akwinu. Myśl teologiczna, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2013.

III. Tłumaczenia

 • Tomasz z Akwinu, O poznaniu Boga (z Piotrem Lichaczem OP i Mikołajem Olszewskim), Kraków: Wydawnictwo „M”, 2005.
 • Tomasz z Akwinu, Czy moc rodzenia i moc stwarzania są tożsame [De potentia, q. 2, a. 6], w: tenże, O mocy Boga, t. 1, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008, s. 326–333.
 • Tomasz z Akwinu, Czy jest tylko jedna zasada stworzenia [De potentia, q. 3, a. 6], w: tenże, O mocy Boga, t. 2, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki 2009, s. 158–191.
 • Tomasz z Akwinu, Czy rośliny, zwierzęta nierozumne i minerały będą trwały po zakończeniu świata [De potentia, q. 5, a. 9], w: tenże, O mocy Boga, t. 3, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010, s. 254–269.
 • Tomasz z Akwinu, Czy stworzenia duchowe mogą czynić cuda swą naturalną mocą [De potentia, q. 6, a. 10], w: tenże, O mocy Boga, t. 3, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010, s. 372–399, (z Januszem Pydą OP).
 • Tomasz z Akwinu, Czy te nazwy oznaczają Bożą substancję [De potentia, q. 7, a. 5], w: tenże, O mocy Boga, t. 4, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010, s. 150–174.

IV. Redakcja naukowa

 • S. Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań: W drodze, 2010 (Wykłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J.M. Bocheńskiego OP, 1).
 • M. Grabowski, „Pomazaniec”. Próba z zakresu chrystologii filozoficznej, Poznań: W drodze, 2010 (Wykłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J.M. Bocheńskiego OP, 2).
 • Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. 4, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010 (razem z J. Kiełbasą).
 • J. Wojtysiak, Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu, Poznań: W drodze, 2012 (Wykłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J.M. Bocheńskiego OP, 3).
 • I. Ziemiński, Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej, Poznań – Kraków: W drodze – DSFT, 2013 (Wykłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J.M. Bocheńskiego OP, 4).
 • Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego „Bóg i inne osoby”, red. J. Pyda OP, Poznań – Kraków: W drodze – DSFT, 2013 (Wykłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J.M. Bocheńskiego OP, 5; redaktor serii z J. Pydą OP).
 • J. Wojtysiak, Wprowadzenie do teologii naturalnej, Kraków: DSFT, 2013 (Libellus, 1; redaktor serii z J. Pydą OP).
 • D. Łukasiewicz, Opatrzność Boża, wolność, przypadek, Poznań – Kraków: W drodze – DSFT, 2013 (Wykłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J.M. Bocheńskiego OP, 6; redaktor serii z J. Pydą OP).
 • M. Grabowski, Pomazaniec. Kontynuacja i dyskusja, Poznań – Kraków: W drodze – DSFT, 2014 (Wykłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J.M. Bocheńskiego OP, 1; redaktor serii z J. Pydą OP).
 • S. Judycki, Książeczka o człowieku wierzącym, Kraków: DSFT, 2014 (Libellus, 2; redaktor serii z J. Pydą OP).
 • G. Emery, Teologia trynitarna św. Tomasza z Akwinu, tłum. M. Romanek, Kraków: DSFT, 2014 („Dominikańska Biblioteka Teologii”, 1).

V. Publicystyka

 • Święta Matka Kościół, „W Drodze”, 1 (2003), s. 80–91.
 • Zanim zaczniemy krytykować Kościół, „W Drodze”, 10 (2007), s. 79–88.
 • Hipokryzja, „W Drodze”, 3 (2008), s. 43–52.
 • Bunt autorytetu, „Tygodnik Powszechny”, 7 (2008).
 • Szkoła wiary, czyli teologia dla dorosłych, „W Drodze”, 10 (2013), s. 53–61.