Nagranie wykładu ks. Grzegorza Strzelczyka

Na stronie tegorocznej serii Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego jest już dostępne nagranie wykładu ks. Grzegorza Strzelczyka, „Czy istnieje alternatywa dla klasycznego opisu jedności Chrystusa? Historia wybranych porażek”. Serdecznie zapraszamy do odsłuchania!

Wykład poświęcony był współczesnym próbom ujęcia na nowo prawdy o współistnieniu dwóch natur w Chrystusie. Jak bowiem zauważył ks. Strzelczyk, część teologów krytykuje sposób, w jaki zagadnienie to zostało przedstawione na Soborze w Chalcedonie, uznając go za niezrozumiały dla dzisiejszego człowieka. Zdaniem ks. Strzelczyka, można wyróżnić trzy główne grupy tego typu prób: 1) podejścia radykalnie przeformułowujące klasyczną naukę o unii hipostatycznej, zdecydowanie wykraczające poza katolicką ortodoksję; 2) podejścia, dla których punktem wyjścia jest co prawda stanowisko tradycyjne, lecz które mimo to pod pewnym względami naruszają naukę Kościoła; 3) podejścia nie polemizujące z nauką klasyczną, lecz przedstawiające nowy punkt patrzenia na nią. Podczas wykładu prelegent przedstawił po jednym, reprezentatywnym przykładzie każdego z tych stanowisk, wskazując ich słabe i mocne punkty; zaproponował także kryterium pozwalające określić, na ile dane ujęcie można uznać za trafne i mieszczące się w katolickiej ortodoksji.