Sesja o prawie naturalnym

Współpraca Instytutu Tomistycznego z Katedrą Teologii Moralnej i Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Koncepcja prawa naturalnego zajmuje we współczesnej dyskusji etycznej miejsce niejednoznaczne, chociaż w przeszłości stanowiła etyczną podstawę konsensu społecznego w zakresie podstawowych norm moralnych i zbudowanych w oparciu o nie regulacji prawnych. Jest ona zazwyczaj kojarzona z katolicką teologią moralną, a w jej ramach – z wypowiedziami Magisterium Kościoła katolickiego. Mimo różnorodnej krytyki, pochodzącej także ze strony teologów katolickich, Magisterium Kościoła nie przestaje się odwoływać do koncepcji prawa naturalnego jako ważnego punktu odniesienia dla moralności i współczesnej problematyki związanej z zaangażowaniem Kościoła w jego nauczaniu społecznym.

Koncepcja prawa naturalnego jest współcześnie dyskutowana w różnych kontekstach: kulturowym, etycznym, religijnym, ale także prawnym i politycznym. Opozycyjne wobec siebie stanowiska odnoszą się zazwyczaj do myśli św. Tomasza z Akwinu, przy czym interpretacje bywają skrajnie odmienne – od deontologii po teleologię, od przyjęcia określonego kodeksu wynikającego z ludzkiej natury, po jej tak daleko idącą i twórczą hermeneutykę. Z tego względu istotnym krokiem badawczym w toczącej się dyskusji musi być uważna i wnikliwa lektura tekstów Akwinaty, które dotyczą pojęć natury ludzkiej i prawa naturalnego.

Celem sesji naukowej jest po pierwsze wspólna lektura tych miejsc w Sumie Teologii, które dotyczą prawa naturalnego (m.in. I-II, q. 91, a. 2; q. 94, q. 100, a. 1), wraz z dyskusją nad adekwatnością różnojęzykowych translacji tego tekstu oraz wynikających stąd implikacji filozoficznych i teologicznych. Wskazana jest wcześniejsza uważna lektura wymienionych fragmentów przez uczestników seminarium. Uzupełnieniem wspólnej lektury będą monograficzne referaty dotyczące wybranych zagadnień związanych z koncepcją prawa naturalnego św. Tomasza z Akwinu.

Sesja ma charakter zamknięty: uczestnikami są osoby zaproszone przez organizatorów sesji.