Aktualność św. Tomasza

Spotkania 2003 -2006.

W czasie spotkań proponowanych w tym cyklu przyglądaliśmy się najważniejszym dziedzinom filozofii i teologii Tomasza z Akwinu, zadając pytanie o ich użyteczność i płodność dla współczesnych dyskusji. Nie chodzi tu o apologetykę, lecz o rozpoczęciu dyskusji nad wkładem filozofii i teologii określanych jako “klasyczne” w chrześcijańskie dziedzictwo. Każde ze spotkań miało formę przypominającą średniowieczną disputatio. Dlatego na każde ze spotkań zaprosiliśmy zarówno “adwokata”, jak i “oskarżyciela” Tomaszowego sposobu myślenia. Obie strony miały po pół godziny, by przedstawić swe podstawowe argumenty. Dodatkowe 15 minut zarezerwowane było dla tego spośród gości, który przedstawił ogólne zarysy koncepcji Tomasza. Na końcu przewidziana była dyskusja.

 

Jak uprawiano, jak uprawiać teologię? – 21 listopada 2003 r.
prof. Mikołaj Olszewski i ks. prof. Tomasz Węcławski

 
Teksty wprowadzające do dyskusji:
prof._Mikolaj_Olszewski
ks._prof._Tomasz_Węcławski

Byt czy sens? Koncepcja metafizyki – 23 stycznia 2004 r.
prof. Władysław Stróżewski i prof. Cezary Wodziński

 
Tekst wprowadzający do dyskusji:
W. Stróżewski, Trzy koncepcje istnienia w: W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków: Znak, 1994, s. 72–49.

Wprowadzenie:

Władysław Stróżewski:

Cezary Wodziński:

Odpowiedź Władysława Stróżewskiego:

Odpowiedź Cezarego Wodzińskiego:

Dyskusja, część pierwsza:

Dyskusja, część druga:

Chrześcijańska wolność – 5 marca 2004 r.
prof. Otto Hermann Pesch i prof. Tadeusz Gadacz

 
Tekst wprowadzający do dyskusji:

o. Michał Paluch OP, Wprowadzenie:

Otto Hermann Pesch:

Otto Hermann Pesch – bez tłumaczenia:

Tadeusz Gadacz:

Dyskusja, część pierwsza:

Dyskusja, cześć druga:

Otto Hermann Pesch, podsumowanie:

Otto Hermann Pesch, podsumowanie – bez tłumaczenia:

Cnota czy wartość? – 14 maja 2004 r.
ks. prof. Mirosław Mróz i ks. prof. Antoni Siemianowski

 
Teksty wprowadzające do dyskusji:

Czy prawda może istnieć bez Boga? Spór o koncepcję prawdy Akwinaty – 28 listopada 2004 r.
prof. Stanisław Judycki (KUL) i dr hab. Jerzy Szymura (UJ)

 
Klasyczne rozumienie prawdy jako adæquatio rei et intellectus jest jednym z filarów filozofii, która odwołuje się do Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. W ostatnich wiekach zostało głęboko zakwestionowane i przez wielu odrzucone. Czy jednak rzeczywiście można i należy je odrzucić?

Teksty wprowadzające do dyskusji:

Teksty św. Tomasza z Akwinu:

 • Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Summa teologii, kwestie 1–26, przekład i komentarze G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków: Znak, 1999, s. 245-260 (wraz z komentarzem na końcu tomu)
 • Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, przełożyli A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński, Kęty: Antyk, 1998, t. 1, s. 13–65
 • Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, przełożyli Z. Włodek, W.Zega, Poznań: W drodze – Klub Książki Katolickiej, 2003, s. 158–165

Wprowadzenie:

Stanisław Judycki:

Jerzy Szymura:

Dyskusja, część pierwsza:

Dyskusja, część druga:

Poznawalny czy niepoznawalny Bóg? Teologia negatywna św. Tomasza – 3 grudnia 2004 r.
o. prof. Jan A. Kłoczowski OP (PAT) i prof. Barbara Skarga (PAN)

 
Św. Tomasz z Akwinu bywa czasem przedstawiany jako zadufany w możliwości intelektu rezoner, porywający się na spekulacje o sprawach, o których należy wyłącznie milczeć. Z drugiej strony w odpowiedzi na taki – niesprawiedliwy w opinii wielu – obraz dominikańskiego mistrza, niemało jest dziś i tych, którzy próbują widzieć w nim następcę Pseudo-Dionizego Areopagity, wielkiego mistrza teologii negatywnej, podkreślającego niewyrażalność tajemnicy Boga. Jaka jest prawda o Akwinacie i proponowanym przez niego sposobie uprawiania filozofii i teologii?

Tekst wprowadzający do dyskusji:

Teksty Tomasza:

 • Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Summa teologii, kwestie 1–26, przekład i komentarze G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków: Znak, 1999, s. 137–199 (wraz z komentarzem na końcu tomu)

Na ten temat:

 • J. Pieper, Prawda i niepoznawalność, tłum. H.B., „Znak” 1961, nr 89, s. 1500-1514
 • J. -P. Torrell OP, Święty Tomasz z Akwinu, mistrz duchowy, przeł. A. Kuryś, Poznań – Warszawa: W drodze – Instytut Tomistyczny, 2003, s. 41–77.

Wprowadzenie:

o. Jan A. Kłoczowski OP:

Barbara Skarga:

Dyskusja, część pierwsza:

Dyskusja, część druga:

Między absolutyzmem a demokracją tertium datur? Koncepcja porządku politycznego Akwinaty – 27 stycznia 2005 r.
prof. Marek Siemek (UW) i o. dr Maciej Zięba OP

 
Mogłoby się wydawać, że refleksja nad porządkiem politycznym średniowiecza jest zbyt uwikłana w panujące ówcześnie stosunki społeczne, by mogła być przedmiotem zainteresowań kogoś spoza grona historyków idei. Czy jednak tak jest w istocie? Czy i jakie elementy refleksji politycznej mogą nas i dziś inspirować?

Teksty św. Tomasza z Akwinu:

 • Tomasz z Akwinu, O władzy, przeł. J. Salij, [w:] Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, ks. M. Starowieyski, W. Giertych OP, Kęty: Antyk, 1999, s. 225–258

Na ten temat:

 • J.-P. Torrell OP, Święty Tomasz z Akwinu, mistrz duchowy, przeł. A. Kuryś, Poznań – Warszawa: W drodze – Instytut Tomistyczny, 2003, s. 379–423 (szczególnie 413–420)

Wprowadzenie, część pierwsza:

Wprowadzenie, część druga:

o. Maciej Zięba OP:

Marek Siemek:

Dyskusja, część pierwsza:

Dyskusja, część druga:

W żywiole prawdy i dobra – osobliwość gatunkowa człowieka. Antropologia Tomasza z Akwinu – 7 marca 2005 r.
prof. Władysław Stróżewski (UJ) i prof. Andrzej Grzegorczyk (PAN)

 
Próba opisu niezwykłości ludzkiego istnienia zaproponowana przez Akwinatę budzi u niektórych podejrzenia o niepotrzebną, nieadekwatną i zbyt „wydumaną” teoretyczność. Z drugiej strony wydaje się zupełnie nieźle „działać” na poziomie praktycznym: poszukiwana przez Tomaszowy opis harmonia między ciałem i duchem, intelektem a emocjami wydaje się sprzyjać ludzkiemu rozwojowi, gdy teoria zostaje wcielona w programy formacji zgodnie z duchem XIII-wiecznego mistrza. Czy i jak św. Tomasz może być dla nas dziś przewodnikiem w odkrywaniu sensu ludzkiego istnienia?

Tekst wprowadzający do dyskusji:

Teksty św. Tomasza z Akwinu:

 • Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologii 1, 75–89, przeł. S. Swieżawski, Kęty: Antyk, 1998 (wraz z komentarzami)

Na ten temat:

 • J.-P. Torrell OP, Święty Tomasz z Akwinu, mistrz duchowy, przeł. A. Kuryś, Poznań – Warszawa: W drodze – Instytut Tomistyczny, 2003, s. 347–378
 • S. Swieżawski, Św. Tomasz na nowo odczytany, Poznań: W drodze, 1995, rozdziały XIII-XXII (w cytowanym wydaniu: s. 132–210)

Wprowadzenie:

Andrzej Grzegorczyk:

Władysław Stróżewski:

Dyskusja:

Św. Tomasz – pomoc czy przeszkoda w teologii religii? – 19 maja 2005 r.
o. prof. Benoît-Dominique de la Soujeole OP (Uniwersytet Fryburski) i o. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ (Bobolanum)

 
Refleksja na temat miejsca innych religii w zamyśle Bożym jest dziedziną teologii, która rozwija się szczególnie dynamicznie po Soborze Watykańskim II. Czy jednak dzieło św. Tomasza, które nie powstawało dla społeczeństwa żyjącego w religijnym pluralizmie, może mieć dla niej jakąkolwiek użyteczność? Okazuje się, że tak. W polemice z propozycją o. J. Dupuis, jezuity, grono dominikańskich teologów związanych z pismem „Revue thomiste” wystąpiło z alternatywną koncepcją teologii religii, która odwołuje się do najważniejszych zasad teologii św. Tomasza. Ponieważ zarówno książka J. Dupuis, jak i tekst dominikanów będą dostępne w maju w języku polskim, warto zadać pytanie o aktualność teologii religii odwołującej się do św. Tomasza w obecności jednego z autorów tekstu.

Teksty wprowadzające do dyskusji:

Teksty:

 • Komitet redakcyjny „Revue thomiste”, Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. O książce Jacques’a Dupuis „Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux”, [w:] Święty Tomasz teolog. Wybór studiów, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Antyk, 2005
 • J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, przeł. S. Obirek, Kraków: WAM, 2003

Wprowadzenie:

o. Benoît-Dominique de la Soujeole OP:

o. Zbigniew Kubacki SJ:

Dyskusja, część pierwsza:

Dyskusja, część druga:

Człowiek jako obraz Boży. Teo-antropologia Akwinaty – 6 października 2005 r.
dr Jan Kiełbasa (UJ) i dr Bogdan Baran

 
Niewielu w historii chrześcijaństwa potraktowało biblijną prawdę o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1, 27) z systematycznością i głębią porównywalną do Tomaszowej. Niestety, studia nad antropologią Akwinaty zadowalają się często wyłącznie filozoficzną częścią jego nauczania, nie docierając do kwestii poświęconych człowiekowi jako obrazowi Bożemu. A przecież chodzi o wątek, który jest nerwem wizji człowieka wielkiego dominikanina. Warto więc przyjrzeć się Tomaszowej teo-antropologii i sprawdzić czy opiera się współczesnym próbom dekonstrukcji.

Teksty wprowadzające do dyskusji:

Na ten temat:

 • S. Swieżawski, Albertyńsko-tomistyczna a kartezjańska koncepcja człowieka, [w:] tenże, Człowiek średniowieczny, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 1999, s. 99–116.
 • J.-P. Torrell OP, Święty Tomasz, mistrz duchowy, Poznań – Warszawa: W drodze – Instytut Tomistyczny, 2003, s. 347–378.
 • E. Wolicka, O pojęciu „imago” u św. Tomasza i św. Bonawentury. Próba analizy porównawczej, [w:] tenże, Próby filozoficzne. W kręgu wybranych zagadnień „filozofii wieczystej” i współczesnej antropologii, Kraków: Znak, 1997, s. 28–46.
 • K. Paczos MIC, Równy aniołom. Zagadnienia podstawowe z teologii duszy ludzkiej. Perspektywa św. Tomasza z Akwinu, Gdańsk: 2005.

o. Michał Paluch OP – wprowadzenie:

ks. Krzysztof Paczos MIC – wprowadzenie:

Jan Kiełbasa:

Bogdan Baran:

Dyskusja, część pierwsza:

Dyskusja, część druga:

Doctor Angelicus czy Diabolicus? Święty Tomasz a Niepokalane Poczęcie – 8 grudnia 2005 r.
o. dr Paweł Krupa OP (Commissio Leonina) i o. prof. Jacek Bolewski SJ (Bobolanum)

 
W historii zachodniego chrześcijaństwa mało było sporów, które podobnie rozpalały umysły i serca katolickich teologów jak dyskusja wokół Niepokalanego Poczęcia przed ogłoszeniem dogmatu wiary przez Piusa IX w 1854 roku. Franciszkanie odwołujący się do Dunsa Szkota byli orędownikami, dominikanie powołujący się na Tomasza przeciwnikami ogłaszania nowej prawdy wiary. Czy święty Tomasz się pomylił? Jakie było rzeczywiste stanowisko Tomasza?

Teksty wprowadzające do dyskusji:

Na ten temat:

 • B. Kochaniewicz OP, Niepokalane poczęcie w średniowieczu, „Salvatoris Mater” 2001, nr 1, s. 349–361. Jest to recenzja książki: M. Lamy, L’immaculée conception: étapes et enjeux d’une controverse au Moyen-Âge: (XIIe–XVe siècles), Paris: Institut d’études augustiniennes, 2000 (Collection des études augustiniennes. Série Moyen Âge et temps modernes, 35).
 • W. Sotowski, Wkład świętych i teologów zakonów franciszkańskich w ogłoszenie dogmatu o Niepokalnym Poczęciu, [w:] Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Niepokalanów, 15–17 października 2004 roku, red. D. Mastalska, Częstochowa-Niepokalanów: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2005 (Biblioteka Mariologiczna, 8), s. 55–95.

o. Michał Paluch OP, o. Andrzej Potocki OP – wprowadzenie:

o. Paweł Krupa OP:

o. Jacek Bolewski SJ:

Dyskusja, część pierwsza:

Dyskusja, część druga:

Jak nieskończenie doskonały i niezmienny Bóg może interesować się swoim stworzeniem? – 26 stycznia 2006 r.
o. prof. Jacek Salij OP (UKSW) i ks. dr Dariusz Oko (PAT)

 
Josef Pieper uważał przed laty, iż jeśli mielibyśmy nadać Akwinacie jakieś imię określające istotę jego wrażliwości duchowej i intelektualnej, to powinni bylibyśmy go nazwać „Thomas de Creatore” (Tomasz od Stwórcy). Tak bowiem centralna i ważna jest w jego dziele refleksja nad stworzeniem. Tomaszowy sposób myślenia o stworzeniu budzi jednak dziś czasem niepokój i sprzeciw: czy doskonale odrębny od świata Bóg nie jest zarazem od niego odwrócony? Czy obrona boskiej transcendencji nie prowadzi do wytworzenia jakiegoś pojęciowego idola, który nie ma nic wspólnego z żywym Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, z Bogiem Jezusa Chrystusa, angażującym się w nasze dzieje?

Teksty wprowadzające do dyskusji:

Na ten temat:

 • J. Salij OP, Początek i koniec świata, [w:] tenże, Eseje tomistyczne, Poznań: W drodze, 1995, s. 22–39.
 • J.-P. Torrell OP, Święty Tomasz, mistrz duchowy, Poznań: W drodze – Warszawa: Instytut Tomistyczny, 2003, s. 79–114, 313–338.
 • Th. G. Weinandy OFM Cap, Czy Bóg cierpi?, tłum. J. Majewski, Poznań: W drodze, 2003, s. 224–253.

o. Michał Paluch OP, o. Mateusz Przanowski OP – wprowadzenie:

ks. Dariusz Oko:

o. Jacek Salij OP:

Dyskusja, część pierwsza:

Dyskusja, część druga:

Koncepcja prawa Akwinaty – niewykorzystany kapitał? – 2 marca 2006 r.
o. dr Wojciech Giertych OP (Angelicum) i dr Jarosław Utrat-Milecki (UW)

 
Przed kilkoma miesiącami w artykule Niespełnione marzenie Jadwiga Staniszkis postulowała powrót do tomistycznego myślenia o prawie stanowionym. Inspirujące się doktryną Tomasza rozumienie prawa ma pozwolić stworzyć lepszą intelektualną podstawę dla przemian związanych z „Solidarnością”. Czy i jak koncepcja prawa stanowionego Akwinaty może być dziś dla nas pomocna w budowaniu mądrego ładu społecznego i prawnego?

Tekst wprowadzający do dyskusji:

Na ten temat:

 • W. Giertych OP, Malchusowe ucho, [w:] tenże, Malchusowe ucho, Kraków: Kairos, 2000, s. 13–17.
 • W. Giertych OP, Rola prawa stanowionego według Sumy teologii św. Tomasza, [w:] tenże, Malchusowe ucho, Kraków: Kairos, 2000, s. 18–32.
 • J. Salij OP, Prawo naturalne a prawo pozytywne, [w:] tenże, Eseje tomistyczne, Poznań: W drodze, 1995, s. 169–190.
 • J. Staniszkis, Niespełnione marzenie, „Rzeczpospolita”: „Plus minus”, 26/27 luty 2005, nr 8 (632).

Wprowadzenie:

o. Wojciech Giertych OP, część pierwsza:

Jarosław Utrat-Milecki:

o. Wojciech Giertych OP, część druga:

Dyskusja, część pierwsza:

Dyskusja, część druga:

Czy Bóg cierpi? Wielkość i granice Tomaszowej nauki o Bogu – 19 maja 2006 r.
o. prof. Gilles Emery OP (Uniwersytet Fryburski) i ks. prof. Tomasz Węcławski (UAM)

 
Klasyczna teologia konsekwentnie wykluczała cierpienie z boskiej natury obawiając się skompromitowania boskiej pełni i niezmienności. Dwudziestowieczne propozycje często już jednak nie podzielają tych lęków. Idea wewnątrztrynitarnej kenozy (cierpienie Krzyża odzwierciedla dokonujący się odwiecznie w samym Bogu dramat) ma swoich zwolenników zarówno po stronie protestanckiej (np. J. Moltmann), jak i katolickiej (np. H. U. von Balthasar). Co miałby dziś na ten temat do powiedzenia św. Tomasz współczesnej teologii?

Na ten temat:

 • G. Emery OP, Niezmienność Boga miłości i problemy dyskursu o „cierpieniu Boga”?, [w:] Święty Tomasz teolog. Wybór studiów, tłum. Z. Bomert, A. Kuryś, P. Lichacz, Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Wydawnictwo Antyk, 2005, s. 381–419.
 • Th. G. Weinandy OFM Cap, Czy Bóg cierpi?, tłum. J. Majewski, Poznań: W drodze, 2003.