Francuska Akademia Katolicka o św. Tomaszu

Jakiś czas temu Académie Catholique de France we współpracy z wydawnictwem Parole et Silence wydała książkę Actualité de saint Thomas d’Aquin, będącą owocem międzynarodowego sympozjum o tym samym tytule, które odbyło się w styczniu 2018 roku. Jest to zapis międzynarodowego sympozjum na ten sam temat, które odbyło się w styczniu 2018 roku (więcej informacji odnośnie do tego wydarzenia oraz jego program można znaleźć na stronie Akademii).

Nowa książka o Tomaszowym podejściu do teologii moralnej

Nakładem Wydawnictwa „W Drodze” ukazało się właśnie przystępne wprowadzenie do teologii moralnej Akwinaty: Nie ma cnoty bez przyjemności. Życie moralne jako przyjaźń z Bogiem, autorstwa Jean-Marie Gueullette OP. Jak jednak precyzuje sam autor, książka ta jest nie tyle „wprowadzeniem do myśli św. Tomasza, lecz wprowadzeniem do teologii moralnej w towarzystwie św. Tomasza” (z Przedmowy, s. 6).  Guellette chce bowiem przede wszystkim ukazać ogólny sposób myślenia kryjący się za podejściem Tomasza do etyki i moralności, wskazując przy tym, jak może on nam

Komentarz Tomasza do „O duszy” Arystotelesa

Nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki ukazało się właśnie tłumaczenie Tomaszowego Komentarza do „O duszy” Artystotelesa (Sententia libri „De anima”). Jest to pierwszy z komentarzy Tomasza do filozoficznych prac Arystotelesa. Akwinata pracował nad tym dziełem mniej więcej w tym czasie, w którym opracowywał kwestie 75-89 pierwszej części Summy teologii (poświęcone właśnie zagadnieniu duszy ludzkiej), oraz niedługo po napisaniu swych Kwestii dyskutowanych „O duszy”. Jak zatem zauważa  tłumacz: (…) fakt, że spośród dzieł Arystotelesa Tomasz jako pierwszy skomentował właśnie traktat „O duszy”, nie

Tomasz a neuroetyka

Ukazała się właśnie książka Neuroetyka a Tomasz z Akwinu. O użyteczności myśli średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych (Wydawnictwo IFiS PAN 2018), autorstwa Piotra Lichacza. Autor następująco określa tematykę, którą się zajmuje: Niejednokrotnie powtarzano, że ostatnie odkrycia dotyczące funkcjonowania mózgu mają potencjał zmiany szeroko rozpowszechnionych wyobrażeń o moralności lub wprost podważają tradycyjne pojmowanie moralności. Wytworzyła się nawet specjalna dziedzin nauki nazwana neuroetyką. (…) Neuroetykę dzieli się zwykle na dwie części: na etykę neuronauk i neuronaukę etyki. Ta pierwsza zajmuje się etycznymi

Nowe czasopismo tomistyczne

Jak donosi portal Thomistica.net, powstaje właśnie nowe czasopismo naukowe poświęcone myśli św. Tomasza z Akwinu: „European Journal for the Study of Thomas Aquinas” (EJSTA) — będzie ono publikowane online i w otwartym dostępie (open access). Będzie to rocznik, stanowiący kontynuację „Jaarboek of the Thomas Instituut Utrecht”, czasopisma wydawanego od 1981 roku przez  Tilburg University. Wydawcami EJSTA będą teraz trzy instytucje: Thomas Instituut te Utrecht działający przy Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska) oraz Institut Saint

Wprowadzenie do psychologii tomistycznej

Wydawnictwo Catholic University of America Press opublikowało właśnie kolejną książkę z modnego od lat nurtu „psychologii tomistycznej”: The Human Person: A Beginner’s Thomistic Psychology, autorstwa Stevena J. Jensena (po kliknięciu przycisku „Look inside” nad zdjęciem okładki można przejrzeć spis treści oraz przeczytać fragment książki; jej obszerne fragmenty są też dostępne na portalu Google Books). Jak wyjaśnia we wstępie autor, Akwinata jest niekiedy nazywany „Doktorem Anielskim”, bowiem tak wiele pisał o naturze aniołów. Jednak o wiele więcej napisał o istotach ludzkich.

Tomasz z Akwinu a ekonomia

Wydawnictwo Harvard University Press opublikowało ostatnio książkę Mary Hirschfeld, Aquinas and the Market: Toward a Humane Economy (po kliknięciu przycisku „Look inside” zyskuje się dostęp do spisu treści oraz fragmentu książki). Autorka podejmuje w niej próbę pokonania przepaści dzielącej ekonomię i teologię, proponując model „ekonomii teologicznej” zakorzenionej w myśli św. Tomasza. [Koncepcja, jak to uczynić] pojawiła się, gdy przygotowywałam artykuł o stanowisku Akwinaty w kwestii prywatnej własności. W odróżnieniu od wielu współczesnych mu chrześcijan, Tomasz broni własności prywatnej, i to

Warsztaty dla doktorantów – „Aquinas and the Arabs”

Sekcja doktorantów międzynarodowej grupy badawczej „Aquinas and the Arabs” organizuje 7th Annual Online International Graduate Student Workshop, który odbędzie się w dniach 22-23 marca 2019 roku. Tematyka obejmować będzie przede wszystkim takie zagadnienia, jak myśl Tomasza z Akwinu oraz średniowieczna filozofia żydowska i muzułmańska. Warsztaty odbywać się będą głównie za pośrednictwem Skype’a, zatem mogą brać w nich udział studenci i doktoranci z całego świata. Osoby chcące zaprezentować referat powinny przesłać abstrakt (250 słów) do 1 lutego 2019 roku, zaś do 15

Metafizyczne podstawy miłości

Nakładem Catholic University of America Press ukazała się właśnie książka Anthony’ego T. Flooda, The Metaphysical Foundations of Love. Aquinas on Participation, Unity, and Union. Poświęcona jest ona zagadnieniu miłości w pismach Tomasza. Jak bowiem zauważa autor: Święty Tomasz z Akwinu uznaje miłość za źródło i szczyt życia każdej istoty ludzkiej. Wszystko w świecie stworzonym wywodzi się ze stwórczej miłości Boga, a ostatecznym celem każdej osoby ludzkiej jest największe z możliwych zjednoczenie z Bogiem. Akwinata utrzymuje, że miłość przyjaźni pozwala na

O personalizmie tomistycznym w „Studia Gilsoniana”

Ostatni numer „Studia Gilsoniana” (nr 7/3, 2018) — kwartalnika wydawanego przez International Étienne Gilson Society — składa się z artykułów napisanych przez członków Society for Thomistic Personalism, poświęconych właśnie rozmaitym aspektom tzw. personalizmu tomistycznego. Określenie to zostało zaczerpnięte z artykułu Karola Wojtyły, Personalizm tomistyczny, „Znak”, nr 83 (1961) s. 664-675 (skan artykułu, udostępniany przez Instytut Karola Wojtyły, można znaleźć tutaj). Oprócz krótkiego omówienia tego tekstu Wojtyły oraz przedstawienia, jak ów personalizm przejawiał się w jego późniejszych dziełach (R. Mary Hayden