Tomaszowa koncepcja analogii

Ukazała się właśnie kolejna książka z serii Thomistic Ressourcement:  praca Domenica D’Ettore, Analogy after Aquinas: Logical Problems, Thomistic Answers (Catholic University of America Press 2019; fragmenty książki są dostępne również na portalu Google Books). Poświęcona jest ona historycznym interpretacjom i rozwojowi Tomaszowej koncepcji analogii po tym, jak została ona zakwestionowana przez Jana Dunsa Szkota i jego naśladowców. Zakres tematyczny i czasowy książki jest ściśle określony: Opracowanie to ogranicza swe historyczne analizy do okresu rozciągającego się od pierwszej dekady XIV wieku,

Nowy numer „Nova et Vetera”

Ukazał się kolejny numer angielskojęzycznego wydania czasopisma „Nova et Vetera” (zima 2019), w którym opublikowano szereg artykułów poświęconych samemu Akwinacie oraz ogólnie tomizmowi. Są to: 1. Domenic D’Ettore (Marian University, Indianapolis), Una ratio versus Diversae rationes: Three Interpretations of Summa theologiae I, Q. 13, AA. 1–6; 2. Melissa Eitenmiller (Dominican House of Studies, Washington), On the Separated Soul according to St. Thomas Aquinas; 3. B. Kyle Keltz (South Plains College), Neo-Thomism and the Problem of Animal Suffering (na jego stronie

Stworzenie według św. Tomasza i Karla Bartha

Niedawno ukazała się książka Tylera R. Wittmana God and Creation in the Theology of Thomas Aquinas and Karl Barth (Cambridge University Press 2018; fragmenty książki można też znaleźć na portalu Google Books). Zestawia ona ze sobą sposoby rozumienia relacji między Bogiem i stworzeniem według Akwinaty oraz Bartha. Poruszona w niej tematyka jest jednak o wiele szersza, bowiem – jak zauważa autor – rozumienie relacji Boga względem stworzenia zależy od materialnie wcześniejszego nauczania odnośnie do pełni Boga w samym sobie, tak

Lonergan, Tomasz i problem mądrości

Jakiś czas temu Catholic University of America Press opublikowało książkę Jeremy’ego D. Wilkinsa, Before Truth: Lonergan, Aquinas, and the Problem of Wisdom. Obszerne fragmenty książki można przeczytać też na portalu Google Books, zaś na portalu Academia.edu – dwie recenzje udostępnione przez autora, a także roboczą wersję jednego z rozdziałów, Aquinas and Lonergan’s Turn to the Subject. Sam autor następująco definiuje problematykę swej pracy: Jest to książka o Bernardzie Lonerganie oraz – w pewnym stopniu – o jego wzorze i najważniejszym nauczycielu,

Nagranie wykładu o soteriologii Akwinaty

16 stycznia Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz działająca przy nim Fundacja Pro Futuro Theologiae obchodziły wspomnienie św. Tomasza z Akwinu (które formalnie przypada 28 stycznia). Z tej okazji odbył się wykład o. dr Pawła Klimczaka OP, Dać świadectwo prawdzie. Zapomniany aspekt soteriologii Akwinaty (do odsłuchania na portalu SoundCloud; zdjęcia z wydarzenia są dostępne na profilu facebookowym Wydziału). Poświęcony był on zagadnieniu zbawienia przez objawienie, urzeczywistnianego w osobie Jezusa Chrystusa. Temat ten jest często pomijany we współczesnej soteriologii, również tej

Opublikowane ostatnio artykuły o Tomaszu

W ostatnim czasie ukazał się szereg artykułów poświęconych św. Tomaszowi, opublikowanych w rozmaitych czasopismach polskich i zagranicznych. Oto ich wybór: „American Catholic Philosophical Quarterly”, nr 93/1, zima 2019: Julie Loveland Swanstrom (Augustana University), Creation as Efficient Causation in Aquinas (na stronie Purdue University można pobrać rozprawę doktorską autorki, zatytułowaną The Metaphysics of Causation in the Creation Accounts of Avicenna and Aquinas); Randall G. Colton (Kenrick-Glennon Seminary), St. Thomas, Teaching, and the Intellectual Virtue of Art (na portalu Academia.edu można znaleźć

Francuska Akademia Katolicka o św. Tomaszu

Jakiś czas temu Académie Catholique de France we współpracy z wydawnictwem Parole et Silence wydała książkę Actualité de saint Thomas d’Aquin, będącą owocem międzynarodowego sympozjum o tym samym tytule, które odbyło się w styczniu 2018 roku. Jest to zapis międzynarodowego sympozjum na ten sam temat, które odbyło się w styczniu 2018 roku (więcej informacji odnośnie do tego wydarzenia oraz jego program można znaleźć na stronie Akademii).

Nowa książka o Tomaszowym podejściu do teologii moralnej

Nakładem Wydawnictwa „W Drodze” ukazało się właśnie przystępne wprowadzenie do teologii moralnej Akwinaty: Nie ma cnoty bez przyjemności. Życie moralne jako przyjaźń z Bogiem, autorstwa Jean-Marie Gueullette OP. Jak jednak precyzuje sam autor, książka ta jest nie tyle „wprowadzeniem do myśli św. Tomasza, lecz wprowadzeniem do teologii moralnej w towarzystwie św. Tomasza” (z Przedmowy, s. 6).  Guellette chce bowiem przede wszystkim ukazać ogólny sposób myślenia kryjący się za podejściem Tomasza do etyki i moralności, wskazując przy tym, jak może on nam

Komentarz Tomasza do „O duszy” Arystotelesa

Nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki ukazało się właśnie tłumaczenie Tomaszowego Komentarza do „O duszy” Artystotelesa (Sententia libri „De anima”). Jest to pierwszy z komentarzy Tomasza do filozoficznych prac Arystotelesa. Akwinata pracował nad tym dziełem mniej więcej w tym czasie, w którym opracowywał kwestie 75-89 pierwszej części Summy teologii (poświęcone właśnie zagadnieniu duszy ludzkiej), oraz niedługo po napisaniu swych Kwestii dyskutowanych „O duszy”. Jak zatem zauważa  tłumacz: (…) fakt, że spośród dzieł Arystotelesa Tomasz jako pierwszy skomentował właśnie traktat „O duszy”, nie

Tomasz a neuroetyka

Ukazała się właśnie książka Neuroetyka a Tomasz z Akwinu. O użyteczności myśli średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych (Wydawnictwo IFiS PAN 2018), autorstwa Piotra Lichacza. Autor następująco określa tematykę, którą się zajmuje: Niejednokrotnie powtarzano, że ostatnie odkrycia dotyczące funkcjonowania mózgu mają potencjał zmiany szeroko rozpowszechnionych wyobrażeń o moralności lub wprost podważają tradycyjne pojmowanie moralności. Wytworzyła się nawet specjalna dziedzin nauki nazwana neuroetyką. (…) Neuroetykę dzieli się zwykle na dwie części: na etykę neuronauk i neuronaukę etyki. Ta pierwsza zajmuje się etycznymi