Neoplatonizm Akwinaty

Ukazała się właśnie książka Wayne’a J. Hankey’a, Aquinas’s Neoplatonism in the Summa Theologiae on God. A Short Introduction (St. Augustine’s Press 2018). Jest ona oparta na wykładzie, jaki Hankey wygłosił w 2015 roku w ramach Aquinas Lecture na Uniwersytecie Dallas i poświęcona jest ewentualnym wątkom neoplatońskim w Tomaszowym traktacie o Bogu z Summy teologii.  Więcej informacji na stronie wydawnictwa, zaś spis treści, streszczenie rozdziałów i bibliografię można znaleźć na portalu Academia.edu.

Wayne J. Hankey jest filozofem religii, teologiem i filologiem klasycznym, wykładającym na Uniwersytecie Dalhousie. Specjalizuje się w neoplatonizmie, filozofii średniowiecznej, a także relacjach między judaizmem hellenistycznym, chrześcijaństwem oraz islamem. Od lat zajmuje się także myślą św. Tomasza. Jest autorem m.in. następujących prac:

  1. God in Himself. Aquinas’ Doctrine of God as Expounded in the „Summa Theologiae, Oxford University Press 1987 (reprint 2000; poszczególne rozdziały dostępne są na portalu Academia.edu: Wstęp; rozdział 1; rozdział 2; rozdział 3 (fragmenty); rozdział 4; rozdział 5; rozdział 6; rozdział 7; rozdział 8; przypisy).
  2. Aquinas, Plato and Neoplatonism, w: The Oxford Handbook of Aquinas, red. Brian Davies, Eleonore Stump, Oxford University Press 2012, s. 55-64 (robocza wersja artykułu dostępna jest na portalu Academia.edu).
  3. Aquinas at the Origins of Secular Humanism? Sources and innovation in „Summa Theologiae” I, q. 1, a.1, „Nova et Vetera” nr 5/1 (2007), s. 17-40 (artykuł dostępny na portalu Academia.edu).
  4. The Place for the Proof for God’s Existence in the „Summa Theologiae” of Thomas Aquinas, „The Thomist” nr 46/3 (1982), s. 370-393 (artykuł dostępny na portalu Academia.edu). 

Na portalu Academia.edu został udostępniony również szereg innych artykułów i wystąpień Hankey’a, poświęconych Akwinacie.