Tomasz z Akwinu i jego poprzednicy

W wydawnictwie Catholic University of America Press ostatnio ukazała się książka Leo Eldersa SVD Thomas Aquinas and His Predecessors: The Philosophers and the Church Fathers in His Works (Washington 2018; spis treści i fragmenty książki można przeczytać na Google Books). To angielskie tłumaczenie książki Thomas d’Aquin et ses prédécesseurs. La présence des grands philosophes et Pères de l’Église dans les oeuvres de Thomas d’Aquin (Paris: Les Presses Universitaires de l’IPC 2015). Poświęcona jest ona temu, jak Tomasz z Akwinu wykorzystywał dzieła poprzedzających go filozofów i ojców Kościoła (m.in. Platona, Arystotelesa, Augustyna, Hieronima, Jana Damasceńskiego, Awicenny i Awerroesa).

Prof. Leo Elders SVD to holenderski filozof i tomista, emerytowany członek Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu. Pracował również m.in. na Uniwersytecie Nanzan w Nagoi, na Angelicum i Lateranum oraz w Center for Thomistic Studies w Houston. Opublikował szereg prac na temat Tomaszowej etyki, metafizyki, filozofii naturalnej i teologii filozoficznej. Od wielu lat zajmuje się również zagadnieniem źródeł myśli Akwinaty (jego teksty na ten temat można znaleźć np. w książce The Reception of the Church Fathers in the West, t. 1, red. I. Backus, Leiden – New York – Köln 1997 oraz w publikacji Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas: Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives, red. P. Roszak i J. Vijgen, Turnhout: Brepols Publishers 2015).

Kwestia wykorzystywania przez św. Tomasza dzieł jego poprzedników, w tym zwłaszcza ojców Kościoła, jest zresztą obecnie bardzo chętnie analizowana. Na przykład, na waszyngtońskim Thomistic Institute niedawno odbyła się konferencja Thomas Aquinas and the Greek Fathers (część nagrań z tej konferencji można znaleźć na Soundcloudzie), zaś w przyszłym roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje międzynarodową konferencję Thomas Aquinas and Church Fathers (zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2018 r.). Jako ciekawostkę polecamy też artykuł Which Church Fathers Most Influenced St. Thomas Aquinas?, zamieszczony niedawno w „National Catholic Register”, przedstawiający to, których ojców Kościoła Tomasz najczęściej cytuje w Summie teologii.